دسته:کتب صوتی و فایلی

چهل حکایت از گلستان سعدی با صدای خسرو شکیبایی

حکایت شماره ۱۹: گلستان سعدی «باب ششم، در ضعف و پیری»

حکایت شماره ۱۹: گلستان سعدی «باب ششم، در ضعف و پیری»، با صدای مرحوم خسرو شکیبایی، آهنگ ساز...

چهل حکایت از گلستان سعدی با صدای خسرو شکیبایی

حکایت شماره ۲۰: گلستان سعدی «باب اول، در سیرت پادشاهان»

حکایت شماره ۲۰: گلستان سعدی «باب اول، در سیرت پادشاهان»، با صدای مرحوم خسرو شکیبایی، آهنگ ساز...

چهل حکایت از گلستان سعدی با صدای خسرو شکیبایی

حکایت شماره ۱۸: گلستان سعدی «باب دوم، در اخلاق درویشان»

حکایت شماره ۱۸: گلستان سعدی «باب دوم، در اخلاق درویشان»، با صدای مرحوم خسرو شکیبایی، آهنگ ساز...

چهل حکایت از گلستان سعدی با صدای خسرو شکیبایی

حکایت شماره ۱۷: گلستان سعدی «باب هفتم، در تأثیر تربیت»

حکایت شماره ۱۷: گلستان سعدی «باب هفتم، در تأثیر تربیت»، با صدای مرحوم خسرو شکیبایی، آهنگ ساز...

چهل حکایت از گلستان سعدی با صدای خسرو شکیبایی

حکایت شماره ۱۶: گلستان سعدی «باب سوم، در فضیلت قناعت»

حکایت شماره ۱۶: گلستان سعدی «باب سوم، در فضیلت قناعت»، با صدای مرحوم خسرو شکیبایی، آهنگ ساز...

چهل حکایت از گلستان سعدی با صدای خسرو شکیبایی

حکایت شماره ۱۵: گلستان سعدی «باب هشتم، در آداب صحبت»

حکایت شماره ۱۵: گلستان سعدی «باب هشتم، در آداب صحبت»، با صدای مرحوم خسرو شکیبایی، آهنگ ساز...

چهل حکایت از گلستان سعدی با صدای خسرو شکیبایی

حکایت شماره ۱۴: گلستان سعدی «باب سوم، در فضیلت قناعت»

حکایت شماره ۱۳: گلستان سعدی «باب سوم، در فضیلت قناعت»، با صدای مرحوم خسرو شکیبایی، آهنگ ساز...

چهل حکایت از گلستان سعدی با صدای خسرو شکیبایی

حکایت شماره ۱۳: گلستان سعدی «باب سوم، در فضیلت قناعت»

حکایت شماره ۱۳: گلستان سعدی «باب سوم، در فضیلت قناعت»، با صدای مرحوم خسرو شکیبایی، آهنگ ساز...

فلورانس اسکاول شین

معرفی کتاب چهار اثر از فلورانس اسکاول شین

بیشتر مردم زندگی را پیکار می‌انگارند. اما زندگی پیکار نیست، بازی است. هر چند بدون آگاهی از...

چهل حکایت از گلستان سعدی با صدای خسرو شکیبایی

حکایت شماره ۱۲: گلستان سعدی «باب هفتم، در تأثیر تربیت»

حکایت شماره ۱۲: گلستان سعدی «باب هفتم، در تأثیر تربیت»، با صدای مرحوم خسرو شکیبایی، آهنگ ساز...

چهل حکایت از گلستان سعدی با صدای خسرو شکیبایی

حکایت شماره ۱۱: گلستان سعدی «باب اول، در سیرت پادشاهان»

حکایت شماره ۱۱: گلستان سعدی «باب اول، در سیرت پادشاهان»، با صدای مرحوم خسرو شکیبایی، آهنگ ساز...

چهل حکایت از گلستان سعدی با صدای خسرو شکیبایی

حکایت شماره ۱۰: گلستان سعدی «باب سوم، در فضیلت قناعت»

حکایت شماره ۱۰: گلستان سعدی «باب سوم، در فضیلت قناعت»، با صدای مرحوم خسرو شکیبایی، آهنگ ساز...